Vedtægter

Når sang blir’ en leg

Vedtægter for Musicalforeningen Storebælt

Du kan også hente vores vedhæfter i PDF-format ned på din computer.

Vedtægterne er opdateret d. 11-09-2018

Formål

Formålet med foreningen er, at fremme et kreativt og livligt teatermiljø. Vi vil desuden skabeen scene, hvor alle kan få lov til at vise deres talenter. Vi vil lave et fællesskab, hvor folk
mødes på kryds og tværs.

Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Korsør, Korsør Kulturhus, Skolegade 1, I Slagelse Kommune.

Medlemmer

Foreningen bliver dannet som en ikke erhvervsdrivende frivillig forening, hvor alle er meget velkommen. Der er INGEN betingelser eller krav til deltagelse, andet end at man er medlem

Eksklusion

1. Generalforsamlingen har myndighed.
Generalforsamlingen har myndigheden til ekskludere et medlem.
2. Bestyrelsen har myndighed
Bestyrelsen har myndigheden til ekskludere et medlem af foreningen. Beslutningen skal være en flertaltsbeslutning.

Kontingent

● Alle foreningens medlemmer er forpligtede til at betale kontingent
● Man betaler et årligt kontingent på beløb kr. 100. Alle under 18 år betaler et kontingent på 50 kr.
● Det er generalforsamlingen der fastsætter beløbet for indbetaling af kontingenter
● Hvis et medlem skylder foreningen penge, vil der blive forsøgt dialog med medlemmet og evt. iværksat en løsning for restbetalingen
● Man kan højst, medmindre andet er aftalt, få udsættelse i op til 2 måneder. Betaler man ikke sit kontingent, vil man blive ekskluderet af forening.

Generalforsamlingen

Tidspunkt for generalforsamling

Foreningen afholder årligt 1 generalsamling. Der kan senere blive besluttet, om dette skal udvides til mere.

Varsling af generalforsamling

Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamlingen. Bestyrelsen forpligter sig til, at indkalde til den ordinære generalforsamling med minimum 1 måneds varsel. Varslingen skal ske via sociale medier, såsom Facebook og via e-mail til dem, som ikke bruger sociale medier. Bestyrelsen forpligter sig IKKE til at udsende breve.

Stemmeret

Der er stemmeret for de fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Skylder man foreningen penge til f.eks. kontingent, vil stemmeretten frafalde. Nye medlemmer kan ligeledes deltage og stemme fra den dag de har betalt kontingent. Alle medlemmer af foreningen kan stille op til valg til den ordinære generalforsamling. Med undtagelse af skyldnere og ikke-medlemmer.

Dagsorden

Ved ordinær generalforsamling, skal minimum nedenstående være på dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.
7. Diskussion af indkomne forslag
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

Det er i udgangspunktet ene og alene bestyrelsen, der kan indkalde til ekstraordinære generalforsamling. Kræves der af et flertal af de betalende medlemmer, at der indkaldes ekstraordinært, kan dette lade sig gøre.
Der skal, ligesom ved en almindelig generalforsamling gives et varsel på minimum 1 måned og der skal varsles via enten sociale medier eller pr. mail. Man skal sørge for, at fleste muligt har mulighed for at deltage.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5 uafhængige medlemmer. Det er kun på generalforsamlingen man vælger repræsentanterne – formand, næstformand, kasserer og suppleanter. I tilfælde af at formanden træder ud af bestyrelsen overtager næstformanden denne post og der vælges en ny næstformand.

I tilfælde af at et andet bestyrelsesmedlem end formanden træder ud af bestyrelsen vælges et nyt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen består af;

    • 1 formand
    • 1 næstformand
    • 1 kasser
    • 2 bestyrelsesmedlemmer
    • 2 suppleanter

Valgperiode

Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode. Det er kun halvdelen af bestyrelsen der stiller op til valg til generalforsamlingen. Under omstændigheder hvor medlemmerne kræver en ekstraordinær generalforsamling, kan perioden forkortes. Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde beslutte, at det kun er visse roller, der er på valg. Som udgangspunkt er det repræsentanter, der er på valg.

Suppleanter

Suppleanterne i foreningen vælges for en valgperiode på 1 år – det vil sige til og med næste generalforsamling. Det gælder IKKE de ekstraordinære. Suppleanterne deltager på lige fod med andre bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesmøderne.

Økonomi

Foreningens økonomi er baseret på indtægter fra medlemskontingent, samt offentligt tilskud. Der kan ligeledes søges fonde, samt sponsorater.

Regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra 1. september til 1. september. Foreningens regnskab fremlægges ved årets generalforsamling. Godkendelse sker via gældende juridiske og lovmæssige regler.

Tegningsregler

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Vedtægtsændringer

Beslutningsgrundlag

For at en ændring i vedtægterne kan ændres, skal mindste ⅔ af de stemmeberettigede til generalforsamlingen vedtage dette. Der skal mindste være 90% af bestyrelsen til stede, før der kan stemmes om ændringer.

Frist for forslag til vedtægtsændringer

Alle ønsker til ændringer af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle ændringsforslag udsendes til medlemmerne på de sociale medier eller pr. mail i god tid før generalforsamlingen. Hvis det er et generelt problem med vedtægterne, skal dette tages op til en kommende generalforsamling.

Opløsning af foreningen

Det er kun på generalforsamlingen, at der bestemmes om foreningen skal nedlægges. Her er det op til et flertal at beslutte, om foreningen nedlægges. Der skal i udgangspunktet holdes en ekstra generalforsamling, hvor et flertal, igen, beslutter om foreningen nedlægges. Ender begge generalforsamlinger med et flertal, kan foreningen nedlægges. Der stemmes på papir med to muligheder, så man ikke påvirker hinanden.
Generalforsamlingen beslutter hvad der skal ske med foreningens formue ved evt. opløsning. Dette sker ved afstemning.

Hvis vedtægterne ikke overholdes

Hvis et medlem ikke overholder vedtægterne, skal dette tages op som emne på næste generalforsamling. Det gælder ligeledes, hvis et medlem af bestyrelsen, gentagne gange overtræder de bestemte vedtægter. Der kan også besluttes, om et medlem af bestyrelsen skal ekskluderes fra sin post. Bestyrelsen har ansvaret for, at varetage foreningens bedste interesser.